ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน บัวใหญ่
ที่ตั้ง 83 ต.บัวใหญ่/Buayai อ.บัวใหญ่/Buayai จ.นครราชสีมา/Nakhorn Ratchasima 30120
โทรศัพท์ 044461569
โทรสาร 044462693
ชื่อเว็บไซต์ https://www.buayai.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครราชสีมา/Primary Nakhorn Ratchasima เขต 6
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา/Nakhorn Ratchasima Province Organization
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงมหาดไทย/Ministray of the Interrior
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.6
จำนวนนักเรียนชาย 845
จำนวนนักเรียนหญิง 1,277
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,122
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 123
ชื่อผู้อำนวยการ นายไพทูลย์ จักรแก้ว