ข้อมูลโรงเรียน

ที่ตั้งโรงเรียน   
เลขที่ 83 ถนนเทศบาล 8 ตำบลบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์  30120 
อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ  80  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 129 ไร่  3  งาน  48  ตารางวา    
        
     -โรงเรียนบัวใหญ่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียน  ประจำอำเภอ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2459  เดิมมีชื่อว่า  “โรงเรียนพลราษฎร์บำรุง”        
     - พ.ศ. 2489   
    กระทรวงศึกษาธิการฟื้นฟูขึ้นใหม่ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนประจำอำเภอบัวใหญ่” ใช้อักษรย่อว่า “น.ม. 5”และเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2           
    - พ.ศ.2492   
    เปิดทำการสอนถึงระดับชั้นม.6 และใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบัวใหญ่” แต่ยังคงใช้อักษรย่อ “น.ม. 5”         
    -  พ.ศ. 2513   
    เปลี่ยนอักษรของโรงเรียนบัวใหญ่ จาก “น.ม. 5” เป็น  “บ.ญ.”        
    - พ.ศ. 2536   
    รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ            
    - พ.ศ. 2536   
    รับรางวัลต้นแบบในการเสริมสร้างประชาธิปไตยใน โรงเรียน           
    - พ.ศ. 2537   
    รับรางวัลเป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น  จากมณฑลทหารบกที่ 21
    - พ.ศ. 2544    
    รับรางวัลโรงเรียนจริยศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่จากกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ   
    - พ.ศ. 2545   
    รับรางวัลโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
    - พ.ศ. 2547   
    ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนชั้นนำของ สพท.นม.6 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
          * เป็นศูนย์แนะแนว และศูนย์วิทยาศาสตร์ของ  สพท.นม.6
          * เป็นโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท.
          * ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมอนามัยดีเด่น            
    - พ.ศ. 2550   
      ได้รับการถ่ายโอนไปยังองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 


                                             ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบัวใหญ่
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
นายสาย     บำรงการ
นายสุข     สุระไชย
นายสุทธิ์     สายนิล
นายอุดร     เวียงเพิ่ม
นายประพันธ์     ไชยนต์
นายสังเวียน     จิตระยนต์
นายนพดล     จิตตวัฒนานนท์
นายศิลปสิทธิ์     ทับทิมธงไชย
นายสมพร     ปานะชาติ
นายเพียร     สุวรรณไตรย์
นายสกล     ปัญจการุญ
นายลัดทา     ชนะภัย
นายวิทยา     โพธิ์แสง
นายบรม     เวชสัสถ์
นายสุพัฒน์     ศรีพันธุ์
นายสมยศ     ระย้าอินทร์
นางบุรีรัตน์   ชวนงูเหลือม
นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ

2484 - 2487
2487 - 2495
2495 - 2505 
2505 - 2507
2507 - 2522
2522 - 2528
2528 - 2532
2532 - 2535
2535 - 2539
2539 - 2542
2542 - 2547
2547 - 2548
2548 - 2553
2553 - 2556
2556 - 2562
2562 - 2564
2562 - 2566
ปัจจุบัน