ปรัชญา/วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์โรงเรียนบัวใหญ่  (Vision)

“โรงเรียนบัวใหญ่  มุ่งพัฒนาความรู้  คู่คุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ก้าวทันเทคโนโลยี  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ”