1399 1572 1796 1974 1295 1411 1211 1038 1390 1892 1896 1734 1874 1649 1945 1683 1571 1224 1814 1025 1042 1595 1746 1212 1575 1316 1139 1558 1992 1045 1886 1728 1576 1267 1071 1414 1586 1754 1991 1971 1633 1538 1422 1101 1151 1633 1225 1520 1503 1186 1423 1320 1161 1077 1899 1920 1183 1084 1499 1515 1106 1713 1419 1836 1215 1834 1877 1144 1303 1659 1376 1722 1136 1632 1698 1413 1743 1467 1258 1204 1929 1483 1826 1307 1560 1649 1233 1910 1671 1874 1213 1474 1335 1026 1671 1265 1191 1784 1289  นโยบายโรงเรียนบัวใหญ่ - Bua Yai School | https://www.buayai.ac.th

นโยบายโรงเรียนบัวใหญ่

 
                                                              นโยบายโรงเรียนบัวใหญ่
    ๑. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    ๒. ส่งเสริมความสามารถพิเศษตามความถนัดของนักเรียนและความเป็นเลิศทางด้าน วิชาการ
        ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
    ๓. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
        เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
    ๔. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
    ๕. นักเรียนมีคุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเป็นชาติไทยสามารถปฏิบัติตน ตามหลักปรัชญา
        ของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย
    ๖. มีระบบการบริหารจัดการศึกษา ที่ตอบสนองกระบวนการดำเนินงานทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
        เป็นที่พึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองชุมชน และสังคม