นโยบายโรงเรียนบัวใหญ่

 
                                                              นโยบายโรงเรียนบัวใหญ่
    ๑. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    ๒. ส่งเสริมความสามารถพิเศษตามความถนัดของนักเรียนและความเป็นเลิศทางด้าน วิชาการ
        ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
    ๓. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
        เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
    ๔. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
    ๕. นักเรียนมีคุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเป็นชาติไทยสามารถปฏิบัติตน ตามหลักปรัชญา
        ของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย
    ๖. มีระบบการบริหารจัดการศึกษา ที่ตอบสนองกระบวนการดำเนินงานทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
        เป็นที่พึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองชุมชน และสังคม