1. ประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
2. ประกาศหลักสูตร

3. ประกาศการใช้แผน

4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบัวใหญ่
5. การประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา
    
- การประชุม(กลุ่มใหญ่)งานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2567 

    - การประชุมจัดทำค่าเป้าหมาย(กลุ่มย่อย) ครั้งที่ 2/2567
6. คู่มือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. คู่มือการจัดทำค่าเป้าหมายของฝ่าย
8. คู่มือจัดทำค่าเป้าหมาย 8 กลุ่มสาระการเรรียนรู้
9. คู่มือจัดทำค่าเป้าหมายกลุ่มงานแนะแนว
10. การจัดส่งค่าเป้าหมาย 4 ฝ่าย   8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   1 กลุ่มงานแนะแนว

       - ค่าเป้าหมายของฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2567
       - ค่าเป้าหมายของฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ ปีการศึกษา 2567
       - ค่าเป้าหมายของฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2567
       - ค่าเป้าหมายของฝ่ายบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2567
       - ค่าเป้าหมายของกลุ่มงานแนะแนว ปีการศึกษา 2567
       - ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2567
       - ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2567
       - ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2567
       - ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2567
       - ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2567
       - ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2567
       - ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2567
       - ค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2567