1557 1613 1275 1480 1252 1683 1835 1079 1145 1139 1687 1227 1202 1101 1842 1173 1692 1320 1939 1937 1386 1518 1197 1766 1733 1477 1431 1489 1418 1139 1386 1655 1540 1816 1650 1628 1973 1604 1964 1953 1024 1414 1278 1212 1094 1490 1968 1886 1441 1477 1989 1157 1745 1702 1467 1840 1934 1253 1999 1126 1473 1263 1493 1035 1061 1752 1655 1734 1168 1852 1784 1982 1859 1364 1528 1472 1201 1330 1158 1331 1702 1863 1652 1482 1643 1675 1809 1442 1761 1998 1090 1513 1252 1256 1119 1211 1587 1374 1522  พันธกิจ / เป้าหมาย - Bua Yai School | https://www.buayai.ac.th

พันธกิจ / เป้าหมาย

                                                          พันธกิจ  (Mission)
                     ๑. พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
                     ๒. จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
                     ๓. พัฒนานักเรียนให้ใช้ภาษาที่หลากหลาย
                     ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมความร่วมมือและให้บริการชุมชน
                     ๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
                                                                  เป้าหมาย
                     ๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                     ๒. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีสุนทรียภาพและอนุรักษ์ความเป็นไทย
                     ๓. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
                     ๔. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ความเป็นไทย
                     ๕. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
                     ๖. ชุมชนมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา