พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวธัญพิชชา  ราชสีหา
-
( ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี )
นายวิทยา  บุญสิทธิ์
-
( พนักงานขับรถ )
นายชาญชัย  ศรีปัญญา
-
( พนักงานขับรถ )
นายทองหล่อ  สระกระโทก
-
( พนักงานขับรถ )