กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเอื้อมเดือน  เฮงสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ )
นางนิตยา  พรมกอง
ครูชำนาญการพิเศษ
( รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ )
นางสาวนิตยา  ภูสำเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายณัฐพล  ผสมญาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐพิมล  ด่านกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจุรีรัตน์  จัดนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนุสรา  เพ็งพล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางลัดดา  เชื้อฉ่ำหลวง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเนาวรัตน์  โตประศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเมตตา  ทับศรีแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอนงค์  ภูหัวตลาด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภาวินี  ศรีพูน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายณฑสัน  คำวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศศิฤทัย  ด่านกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุวรรณชัย  แก้วหานาท
ครูชำนาญการ