กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปรารถนา  รักศิลป์
ครูเชี่ยวชาญ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
นางอุดมศรี  อุตส่าห์
ครูชำนาญการพิเศษ
( รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
นายลำดวน  บุญมา
ครูเชี่ยวชาญ
นายธนาพร  ศิริมั่น
ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวณิชัชฌา  อาโยวงษ์
ครูเชี่ยวชาญ
นายกานต์  บุญแซม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุนทรี  บุญแซม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรทิพย์  เจริญใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิราภรณ์  แสงอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธนพร  ภาบับภา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางฐิติตาพร  พุฒขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรชนิกร  ศิริมั่น
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจวนทิพย์  แสนใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางบัวเรือน  สิงหร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายภณ  อัพกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพบพร  จิตรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทรี  ชั้นกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจิรภา  เซียนพิมาย
ครูเชี่ยวชาญ
นายนิรันด์  สารรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนิคม  วุฒิยา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชเนตตี  ภู่ตระกูล
ครูชำนาญการ
นายณัฐพงษ์  เจริญปรุ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมงคล  เปลี่ยนเอก
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรเกษม  ศรีเวียง
ครูชำนาญการ
นางวริฎฐา  โคตรพจน์
ครู
นางยุวณี  เช่นพิมาย
ครู