กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายธง  อินภู่
ครูชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )
นางธันยนันท์  จันทรแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
( รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )
นางใจเพ็ชร  เจริญใจ
ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวคำนึงสุข  สุมินทนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชยุต  พละศิลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนฤมล  ทองพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวดิษยา  ยอดนครจง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอุดม  ไชยนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา  สงสุระ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุรชา  อินภู่
ครูชำนาญการ
นางแพรทอง  มูลเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชุติกาญจน์  แพ่งศรีสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุรศักดิ์  แสนคำ
ครูชำนาญการ
นายอุดม  หวังมวนกลาง
ครูชำนาญการ