กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายธง  อินภู่
ครูชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )
นางธันยนันท์  จันทรแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
( รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )
นางใจเพ็ชร  เจริญใจ
ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวคำนึงสุข  สุมินทนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายรัชวุฒิ  ดุมกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนฤมล  ทองพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวดิษยา  ยอดนครจง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอุดม  ไชยนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา  สงสุระ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชุติกาญจน์  แพ่งศรีสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางแพรทอง  มูลเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุรชา  อินภู่
ครูชำนาญการ
นายสุรศักดิ์  แสนคำ
ครูชำนาญการ
นายอุดม  หวังมวนกลาง
ครูชำนาญการ