กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายปราโมทย์  พิมพิค่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา )
นางสาวดวงใจ  เหลืองเพิ่มพูล
ครูชำนาญการพิเศษ
( รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา )
นายศุภชัย  โพธิ์ศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิเชท  แก้วไพทูรย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเสรี  เขียนดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายไพบูลย์  บัวจันอัฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรุ่งนภา  จิตรีมิตร์
ครูชำนาญการพิเศษ