1739 1231 1751 1044 1799 1195 1334 1170 1048 1065 1048 1797 1977 1169 1901 1807 1493 1827 1486 1922 1714 1997 1048 1540 1254 1258 1716 1979 1646 1228 2000 1227 1394 1674 1596 1943 1666 1509 1949 1615 1391 1981 1129 1705 1865 1541 1957 1006 1956 1717 1884 1242 1122 1741 1174 1605 1588 1319 1454 1172 1842 1851 1820 1132 1913 1800 1051 1861 1020 1774 1336 1955 1896 1268 1701 1852 1375 1860 1172 1155 1028 1836 1170 1032 1180 1324 1201 1287 1712 1923 1027 1807 1116 1874 1529 1160 1241 1330 1450  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - Bua Yai School | https://www.buayai.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
ครูเชี่ยวชาญ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ )
นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
( รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ )
นายทองยศ  อัครปทุม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเสวต  ขนันไทย
ครูชำนาญการ
นายปิยะวัฒน์  มงคลพงษ์
ครูชำนาญการ
นายเศวตพล  วรชัย
ครู