กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสงวน  ทวินันท์
ครูชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ )
นางเงินขาว  ศิลป์ประกอบ
ครูชำนาญการ
( รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ )
นางสาวนุชจรี  อุปมา
ครูชำนาญการ