1162 1603 1478 1613 1555 1978 1773 1457 1064 1549 1562 1262 1810 1059 1031 1787 1931 1130 1033 1360 1082 1305 1630 1102 1632 1457 1542 1935 1204 1461 1557 1544 1563 1727 1588 1265 1246 1925 1396 1116 1865 1496 1401 1800 1619 1807 1215 1042 1350 1113 1833 1101 1813 1146 1401 1218 1606 1477 1240 1255 1911 1494 1816 1749 1042 1927 1808 1630 1890 1743 1308 1074 1173 1459 1420 1952 1732 1674 1552 1921 1287 1540 1112 1510 1287 1018 1115 1683 1766 1596 1698 1271 1173 1478 1631 1756 1526 1000 1611  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - Bua Yai School | https://www.buayai.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกรรณิกา  อัครปทุม
ครูเชี่ยวชาญ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ )
นางสาวกรรณิการ์  โพธิ์ทอง
ครูเชี่ยวชาญ
( รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ )
นางวิรากานต์  ไพรแสน
ครูเชี่ยวชาญ
นางสมพร  ทับอาสา
ครูเชี่ยวชาญ
นายสันชัย  สร้อยสิลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิลาวรรณ  ดีเรือก
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุฑาทิพย์  ชัยภพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเตือนใจ  เจริญตา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธิติมา  ชัยปัญหา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี  อุดารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิมพ์สิรี  ศิริมนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายณรงค์ชัย  สัมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศศินันท์  อุทารสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
นางสาวแสงจันทร์  ชาญชาติ
ครูชำนาญการ