กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกรรณิกา  อัครปทุม
ครูเชี่ยวชาญ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ )
นางสาวกรรณิการ์  โพธิ์ทอง
ครูเชี่ยวชาญ
( รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ )
นายกฤตบุญ  กันสิงห์
ครูเชี่ยวชาญ
นางสมพร  ทับอาสา
ครูเชี่ยวชาญ
นายสันชัย  สร้อยสิลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิลาวรรณ  ดีเรือก
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุฑาทิพย์  ชัยภพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเตือนใจ  เจริญตา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธิติมา  ชัยปัญหา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี  อุดารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิมพ์สิรี  ศิริมนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายณรงค์ชัย  สัมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศศินันท์  อุทารสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
นางสาวแสงจันทร์  ชาญชาติ
ครูชำนาญการ