ลูกจ้างประจำ

นายประดิษฐ์  บุปะโท
-
( หัวหน้าหมวดงานยานยนต์ )