พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุรพงษ์  ดำรงกิจ
-
( นักการภารโรง )
นายนุกูล  หมั่นกิจ
-
( นักการภารโรง )
นายองอาจ  ศรีษะพรม
-
( พนักงานรักษาความปลอดภัย )
นายสันติ  ดีเรือก
-
( นักการภารโรง )
นางประนอม  สระกระโทก
-
( พนักงานทำความสะอาด )
นางสุภาพร  หมั่นกิจ
-
( พนักงานทำความสะอาด )
นางทองคำ  ดำรงกิจ
-
( พนักงานทำความสะอาด )
นางสาวจุรีพร  วุฒิไธสง
-
( ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ )
นายไพรวัลย์  อินเสนา
-
( นักการภารโรง )
นายสมชาย  เชื้อนพคุณ
-
( พนักงานรักษาความปลอดภัย )
นางสาวธิดารัตน์   บุดมาลา
-
( ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารทั่วไป )
นางสาวกาญญารัตน์  เชื้อโพนทอง
-
( ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ )