พนักงานจ้างเหมาบริการการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ

Mr.Enda Celestine  Nwandala
-
( สอนภาษาอังกฤษ )
Mr.Manga Mbolo   Jean Christian
-
( สอนภาษาอังกฤษ )
Miss.Ebude Marvel  Ewang
-
Miss.Ebude Marvel  Ewang
-
นางสาวเจนจิรา  หอมหนองโจด
-
( สอนภาษาจีน )