ผอ.บุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม และครูคณะโรงเรียนบัวใหญ่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ผอ.บุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม และครูคณะโรงเรียนบัวใหญ่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม โปรแกรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน โปรแกรมห้องเรียนพิเศษ และบรรยายพิเศษถึงทิศทางการมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์ของโรงเรียนบัวใหญ่ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ในวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2565
20220523133152.jpg - ผอ.บุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม และครูคณะโรงเรียนบัวใหญ่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 | https://www.buayai.ac.th 20220523133153(1).jpg - ผอ.บุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม และครูคณะโรงเรียนบัวใหญ่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 | https://www.buayai.ac.th 20220523133153.jpg - ผอ.บุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม และครูคณะโรงเรียนบัวใหญ่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 | https://www.buayai.ac.th 20220523133154.jpg - ผอ.บุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม และครูคณะโรงเรียนบัวใหญ่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 | https://www.buayai.ac.th 20220523133155.jpg - ผอ.บุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม และครูคณะโรงเรียนบัวใหญ่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 | https://www.buayai.ac.th 20220523133156(1).jpg - ผอ.บุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม และครูคณะโรงเรียนบัวใหญ่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 | https://www.buayai.ac.th 20220523133156.jpg - ผอ.บุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม และครูคณะโรงเรียนบัวใหญ่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 | https://www.buayai.ac.th