ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ณ โรงเรียนบัวใหญ่ อบจ.นครราชสีมา

รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ณ โรงเรียนบัวใหญ่ อบจ.นครราชสีมา
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
คณะกรรมการนักเรียน งานสิ่งแวดล้อมและโรงเรียนปลอดขยะ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ