ข่าวประชาสัมพันธ์

พานักเรียน ม.3 ดูภาพยนต์ HANUMAN White MonKey

"พานักเรียน ม.3 ดูภาพยนต์ HANUMAN White MonKey"
โครงการทัศนศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบัวใหญ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา