ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่

          ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบัวใหญ่ ที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รายการประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “บายศรีสามชั้น” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 11   เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษาครบ 91 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา เมื่อวันที่ 8 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

          รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มีดังนี้
               1. นายพีรพัฒน์ ไชยนอก ม.4/2
               2. นางสาวมณฑิตา แก้วโพธิ์กลาง ม.4/2
               3. นางสาวจิรภัทร แดนชัยภูมิ ม.4/2
               4. นายอภิรักษ์ ฤทัยธนานนท์ ม.4/8
               5. นางสาวชนัญธิดา ทองทับ ม.6/2
               6. นางสาวพิมพ์วลัญช์ บรรจงนอก ม.6/2
               7. นายพงษ์ธร พรหมสีดา ม.6/7
          รายชื่อครูผู้ฝึกซ้อม มีดังนี้
               1. นายนิรันด์ สารรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ
               2. นางสาวจิราภรณ์ แสงอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ
               3. นายนิคม วุฒิยา ครูชำนาญการพิเศษ